Raport nr 64/2010
15.10.2010

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 131, poz. 1080) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały Nr 645/10 Zarządu Krajowego depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 października października 2010 r. o następującej treści:

Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki KREDYT INKASO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 322.009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLKRINK00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki Kredyt Inkaso S.A. oznaczone kodem PLKRINK00014, z zastrzeżeniem ust. 2 tejże uchwały.
Po czym w ustępie 2 w/w uchwały postanowiono, iż:
„Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki KREDYT INKASO S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę KREDYT INKASO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej Spółki oznaczone kodem PLKRINK00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLKRINK00014 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

EMITENT: KREDYT INKASO S.A
Kod ISIN: PLKRIMK00014
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 322 009 akcji
Uchwała zarządu KDPW S.A. nr 645/10 z dnia
15 października 2010 r.

Łączna liczba papierów po rejestracji 5 816 009