Raport nr 84/2010
23.11.2010

Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. oraz wyznaczenie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu okresowego podana w raporcie bieżącym Nr 18/2010 z dnia 01.04.2010 r.
Zmiana daty przekazania obejmuje raport okresowy dotyczący jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r., którego datę przekazania pierwotnie
określono na 30 listopad 2010 r.
Zostanie on przekazany w dniu 26 listopada 2010 r. (zamiast 30 listopada 2010 r.).
Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 103 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z tym, że w ciągu roku obrotowego Emitenta objął obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, w dniu 26
listopada 2010 r. zostanie przekazany skonsolidowany raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.