Raport nr 52/2015
10.11.2015

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 30.11.2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza GAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni posiadającego 29,43% akcji Emitenta o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. raportem bieżącym z dnia 28 października 2015 r. o numerze 49/2015.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następujący punkt :
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.

Na poparcie złożonego wniosku akcjonariusz podał następujące uzasadnienie:
„Opublikowany przez Zarząd Spółki proponowany porządek obrad NWZ przewiduje jedynie podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę, że podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej było już przedmiotem porządku obrad poprzedniego NWZ, które odbyło się 20.10.2015 r., a wyniki głosowań nie pozwoliły na uzupełnienie jej składu, istnieje ryzyko iż również najbliższe NWZ nie uzupełni składu Rady Nadzorczej do ustawowego i statutowego minimum 5 osób, a tym samym istnieć będzie tzw. „kadłubowa” Rady Nadzorcza niezdolna do podejmowania ważnych uchwał.
Dodatkowo mając na uwadze:
• publicznie dostępne informacje na temat terminów wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę,
• informację zawartą w ostatnim raporcie okresowym w zakresie środków pieniężnych jakimi dysponuje Spółka,
• informację Prezesa Zarządu Spółki podaną na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o rozważanej emisji obligacji,
GAMEX sp. z o.o. stoi na stanowisku, że w interesie i dla bezpieczeństwa Spółki, Zarząd Spółki powinien udzielić informacji i rekomendacji akcjonariuszom na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półroczna 2016 r.
W przypadku, gdy rekomendacja Zarządu Spółki będzie obejmowała emisję obligacji, a jednocześnie NWZ podczas posiedzenia w dniu 30.11.2015r. po kolejny nie uzupełni składu Rady Nadzorczej, w ocenie wnioskującego należy poddać pod głosowanie NWZ działającego jako najwyższy organ Spółki reprezentujący wolę akcjonariuszy, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji, o której podjęcie Zarząd nie może się zwrócić do kadłubowej Rady Nadzorczej. Oczywiście jeżeli podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony zostanie skład Rady Nadzorczej głosowanie nad uchwałą będzie bezprzedmiotowe, gdyż Zarząd Spółki będzie mógł się zwrócić do Rady Nadzorczej o wyrażenie stosownej zgody.
Z powyższych względów wnosimy jak w petitum niniejszego wniosku.”

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji – o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.