Raport nr 19/2024
14:30 26.03.2024

Warunkowe wprowadzenie obligacji serii S1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 17/2024 z dnia 19 marca 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do 49 999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej do 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00337 („Obligacje”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 27 marca 2024 r.

Pliki do pobrania