Raport nr 27/2011
6.04.2011

Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii H

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały Nr 269/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 kwietnia 2011 r. o następującej treści:
„Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki KREDYT INKASO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia z dniem 7 kwietnia 2011 r. zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Nr 5/02/2011 Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2011 r. oraz oznaczyć je kodem PLKRINK00055. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”