Raport nr 93/2016
17:12 30.11.2016

Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwów przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka„, „Emitent„), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2016 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Powód„), dwóch pozwów do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Spółce, których przedmiotem jest zaskarżenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniach 29.09.2016 i (po przerwie) 03.10.2016 r. („ZWZ„), przeciwko którym Powód głosował oraz zgłosił do nich sprzeciwy, tj.:

1) pozwu z dnia 28.10.2016 r., którego przedmiotem jest uchylenie uchwały Nr 11/2016 ZWZ z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, jako rzekomo sprzecznej z dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki oraz mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza (Powoda), oraz

2) pozwu z dnia 03.11.2016 r., którego przedmiotem jest uchylenie następujących uchwał ZWZ z dnia 03.10.2016 r., jako rzekomo sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w interes Spółki oraz mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza (Powoda):

a) Nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
b) Nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
c) Nr 14/2016 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016,
d) Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
e) Nr 16/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
f) Nr 17/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
g) Nr 18/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
h) Nr 19/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
i) Nr 20/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
j) Nr 21/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
k) Nr 22/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.

O treści Uchwał Emitent informował w raporcie bieżącym nr 78/2016.

Spółka uznaje żądania zawarte w ww. pozwach za bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się im, czynnie uczestnicząc w odnośnych postępowaniach sądowych (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownych odpowiedziach na ww. pozwy).