Raport nr 19/2018
16:06 28.03.2018

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dnia 28 marca 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
– Pana Macieja Jerzego Szymańskiego;
– Pana Bogdana Dzudzewicza;
– Pana Daniela Dąbrowskiego;
– Pana Karola Sowę;
– Pana Karola Macieja Szymańskiego (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza BEST S.A.);

Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Karola Macieja Szymańskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na skutek dokonania wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Wymagane informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej tj. Panu Macieju Jerzym Szymańskim, Danielu Dąbrowskim i Panu Karolu Macieju Szymańskim zostały przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r, natomiast informacje o Panu Bogdanie Dzudzewiczu i Panu Karolu Sowie odpowiednio w raportach nr 29/2017 z dnia 30 maja 2017 r i 16/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

Pliki do pobrania