Raport nr 29/2011
12.04.2011

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

I. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym odpisu z KRS powziął informację, że dnia 11 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w wyniku emisji akcji serii H.
W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12 936.509,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja,
f) 352 971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja,
g) 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.
Łączna ilość głosów z wszystkich akcji wynosi 12 936 509. Z tego na akcje serii A przypada 3 745 000 głosów, na akcje serii B 1 250 000 głosów, na akcje serii C 499 000 głosów, na akcje serii F 322 009 głosów, na akcje serii E 3 000 000 głosów, na akcje serii G 352 971 głosów i na akcje serii H 3 767 529 głosów.
II. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym odpisu z KRS powziął informację, że Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 11 kwietnia 2011 roku zmiany w Statucie uchwalone przez Zarząd Spółki w dniu 07 lutego 2011 roku (emisja akcji serii H w ramach kapitału docelowego).
Dokonane zmiany w Statucie polegają na tym, że zmieniono § 3 ust 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 12 936 509,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja,
f) 352 971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja,
g) 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”