Raport nr 62/2017
18:51 24.11.2017

Emisja pierwszej serii obligacji Spółki w ramach publicznego programu emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017, informuje, że w dniu w dniu 24 listopada 2017 r. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01, o łącznej wartości nominalnej do 30 000 000 złotych („Obligacje”), których oferta publiczna zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 000 000 złotych („Program”), objętego prospektem emisyjnym podstawowym („Prospekt”), zatwierdzonym w dniu 24 listopada 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Będzie to pierwsza emisja obligacji Spółki, dokonywana w ramach Programu.

Emisja Obligacji nastąpi w wykonaniu Umowy Emisyjnej, zawartej w dniu 24 listopada 2017 r. pomiędzy Spółką a podmiotem oferującym Obligacje – IPOPEMA Securities S.A., („IPOPEMA”), na mocy której Spółka powierzyła IPOPEMA obsługę realizacji Programu.

Prospekt oraz szczegółowe warunki emisji publicznej Obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji), zostaną opublikowane przez Spółkę w dniu 27 listopada 2017 r., na stronie internetowej Spółki (www.kredytinkaso.pl, http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl, zakładka „Obligacje”) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej IPOPEMA (www.ipopemasecurities.pl).

Po przeprowadzeniu oferty publicznej Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.