Raport nr 34/2015
14.09.2015

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał od AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o poniższej treści:
„Działając w imieniu AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 935 mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2015 roku (dalej zwana ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamiam, iż w związku z zawarciem w dniu 8 września 2015 roku umowy cywilno-prawnej i zbyciem 3.807.218 (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji Spółki, zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przez AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Przed dokonaniem transakcji AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał bezpośrednio 3.807.218 (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 29,43 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 29,43 % proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po dokonaniu transakcji AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ponadto informuje, iż podmiot zależny od AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty tj. spółka pod firmą Gamex Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie posiada akcje Spółki w liczbie 3.807.218 (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy dwieście osiemnaście), reprezentujące 29,43 % procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 29,43 % proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje, iż inne fundusze zarządzane przez to samo towarzystwo, które zarządza AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadają łącznie 38.024 akcji Spółki, co stanowi mniej niż 5% proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje, iż nie istnieją inne podmioty zależne od AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadające akcje Spółki a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.”