Raport nr 4/2011
31.01.2011

Złożenie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wniosku do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie sprawozdania Zarządu dotyczącego wyceny wkł

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu dzisiejszym złożony został w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania Zarządu (dalej: Sprawozdanie) dotyczącego wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych tytułem objęcia akcji nowej emisji serii G w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G.

Wniosek powyższy został złożony w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwały nr 9/01/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu.

Wobec tego na podstawie art. 311 § 1 k.s.h. w zw. z art. 479 § 3 k.s.h. Zarząd Emitenta sporządził Sprawozdanie dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, że w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w cytowanej uchwale Zarządu nr 9/01/2011 z 26 stycznia 2011 r. w § 1 ust. 6 omyłkowo podano iż:
– „Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.”
Podczas gdy prawidłowo jest:
– Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 31 marca 2011 r.”