Raport nr 24/2024
10:30 26.04.2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2024 r. i kończącego się 31 marca 2025 r.: 28 sierpnia 2024 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2024 r. i kończącego się 31 marca 2025 r.: 26 lutego 2025 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2023 r. i kończącego się 31 marca 2024 r. oraz raport okresowy za II kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2024 r. i kończącego się 31 marca 2025 r. nie będą przekazywane.

Raporty roczne:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.: 11 lipca 2024 r.

Raporty półroczne:

  • skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2024 r. i kończącego się 31 marca 2025 r.: 18 grudnia 2024 r.

Ponadto zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Pliki do pobrania