Raport nr 14/2009
2.06.2009

Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup pakietów wierzytelnosci od podmiotów z Grupy TP S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że powziął wiadomość o wyborze swojej oferty na zakup pakietów wierzytelności oferowanych do sprzedaży przez PTK Centertel sp. z o.o. i Telekomunikację Polską S.A. Przedmiotem oferty Kredyt Inkaso S.A. jest zakup dwóch pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 37,23 mln zł. Zgodnie z informacją uzyskaną od zbywcy wierzytelności do zakończenia procesu sprzedaży wymagane jest złożenie podpisów na dokumentach przenoszących wierzytelności przez uprawnione osoby.

Szczegółowe warunki złożonej oferty nie odbiegają od stosowanych w tego typu transakcjach. Składanie ofert i zawieranie umów zakupu pakietów wierzytelności jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach podstawowej działalności.

Artur Górnik – Prezes Zarządu