Raport nr 14/2014
16.05.2014

Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, ze zm.), („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-238), ul. Długa 16, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”) zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 9 maja 2014 r. na rynku regulowanym akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w warszawie („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 10%.

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 297 872 akcji Spółki, stanowiących 10,03 % kapitału zakładowego Spółki, dających 1 297 872 głosy, co stanowiło 10,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, posiadają łącznie 1 307 872,00 akcji Spółki, co stanowi 10,10% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 307 872,00 głosów oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach AGIO RB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych”.