Raport nr 7/2016
16.02.2016

Emisja obligacji serii Z

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 16 lutego 2016 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie przydziału obligacji serii Z (Obligacje).
Obligacje serii Z wyemitowane zostały na następujących warunkach:
CEL EMISJI OBLIGACJI:
Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną.
OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemitowała 40 000 (czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100).
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i są zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).
Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.
WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych.
WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR3M oraz marży odsetkowej w wysokości 460 punktów bazowych. Okres zapadalności Obligacji wynosi cztery lata, a dzień wykupu Obligacji nastąpi 16 lutego 2020 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych (16 maja 2016 r., 16 sierpnia 2016 r., 16 listopada 2016 r., 16 lutego 2017 r., 16 maja 2017 r., 16 sierpnia 2017 r., 16 listopada 2017 r., 16 lutego 2018 r. 16 maja 2018 r., 16 sierpnia 2018 r., 16 listopada 2018 r., 16 lutego 2019 r. 16 maja 2019 r., 16 sierpnia 2019 r., 16 listopada 2019 r., 16 lutego 2020 r. – „Dni Płatności Odsetek”).
Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za X (dziesiąty) okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek przypadającym 16 sierpnia 2018 r. lub 16 listopada 2018 r.), 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek przypadającym 16 lutego 2019 r. lub 16 maja 2019 r.) oraz 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek przypadającym 16 sierpnia 2019 r. lub 16 listopada 2019 r.).
Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.
WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii Z nie są zabezpieczone.
WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 31 grudnia 2015 r. wynosi: 300 225 985,91 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.
DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM OBLIGACJI ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE: nie dotyczy.
ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE: nie dotyczy.
WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO: nie dotyczy.
LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH AKCJI – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI: nie dotyczy.
OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI: nie dotyczy.
LICZBA AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ: nie dotyczy.
CENA EMISYJNA AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA: nie dotyczy.
TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI: nie dotyczy.