Raport nr 1/2013
9.01.2013

Przekroczenie przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty poziomu 5% posiadania akcji Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał informację o wzroście zaangażowania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w akcje Emitenta do poziomu 5,05% o poniższej treści:
„Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), zawiadamia w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o wzroście zaangażowania funduszu do poziomu 5,05% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.
dotyczy Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rodzaj zdarzenia: kupno akcji
Data zmiany udziału: 02.01.2013
Firma spółki Kredyt Inkaso S.A.
Siedziba i adres spółki ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
faks 22 / 212 57 57

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji – 622 870
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 4,81 %
Liczba głosów z posiadanych akcji – 622 870
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ – 4,81%

 

Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcj –  652 870
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 5,05 %
Liczba głosów z posiadanych akcji – 652 870
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ – 5,05 %

Uwagi: Akcjonariuszem posiadającym wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.”