Raport nr 1/2016
5.01.2016

Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z BEST S.A. i Gamex Sp. z o.o. i wypowiedzeniu Umowy o Współpracy zawartej z Best S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 41/2015 z dnia 28 września 2015 roku, w którym informował o:
(i) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia z BEST S.A. („BEST”) i z Gamex sp. z o.o. (Gamex), oraz
(ii) podpisaniu na tą okoliczność umowy, zgodnie z którą Emitent i BEST rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia Emitenta z BEST i Gamex oraz ustaliły zasady współpracy w związku z zamierzonym połączeniem (Umowa o Współpracy),
informuje, iż zakończył negocjacje w sprawie połączenia Emitenta z BEST i Gamex oraz skierował w dniu dzisiejszym do BEST pisemne wypowiedzenie Umowy o Współpracy z zachowaniem 2 tygodni okresu wypowiedzenia.

Po odbytych dotychczas negocjacjach i mając na uwadze przewidywany harmonogram planowanego połączenia, Zarząd Emitenta nie osiągnął z BEST konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w szczególności w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji Emitenta na akcje BEST.