Raport nr 33/2011
14.04.2011

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13 kwietnia 2011 r. otrzymał od Moniki Chadaj informację o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o poniższej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439, ze zm.), (zwanej dalej: Ustawą), zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii H) przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2011 r., nie nabyłam żadnych akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu. Doszło natomiast do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych przeze mnie w Spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) w kapitale zakładowym Spółki oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych przeze mnie akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, który spadł poniżej progu 5%.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 Ustawy, przekazuję następujące informacje.

I. Przed zmianą posiadałam łącznie 515.515 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji Emitenta, co stanowiło 5,62 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 515.515 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

II. Aktualnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS, mającego miejsce w związku z emisją 3.767.529 zwykłych akcji na okaziciela serii H, posiadam 515.515 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji Emitenta, co obecnie stanowi 3,98% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do wykonywania 515.515 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”