Raport nr 17/2008
16.05.2008

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu 13 maja 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 361/2008 o treści:

§1 Zarząd Giełdy stwierdza, ze zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§2 Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 maja 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KREDYT INKASO S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 maja 2008r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRINK00014”

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Górnik – Prezes Zarządu