Raport nr 9/2016
24.02.2016

Stanowisko Spółki potwierdzające kompletność składu Rady Nadzorczej i fakt przewodniczenia Radzie Nadzorczej przez Pana Ireneusza Chadaja

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym wiedzy o działaniach zaistniałych w okresie ostatnich kilku dni, które w ocenie Zarządu mogłyby spowodować destabilizację funkcjonowania organów statutowych Emitenta, a w związku z tym przedstawia następujące poniższe stanowisko.
Zarząd Emitenta uzyskał informacje o następujących zdarzeniach:
W piątek dnia 19 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, które zakończyło się około godziny 16.00. Bezpośrednio po zakończonym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z inicjatywy Pana Krzysztofa Borusowskiego (Prezes Zarządu Best S.A.) miały miejsce dwa spotkania członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja oraz członka Rady Nadzorczej Pana Marka Gabryjelskiego z Panem Krzysztofem Borusowskim oraz jego doradcą prawnym. Były to spotkania niezależne, lecz toczące się równolegle w różnych lokalizacjach. Pan Ireneusz Chadaj odbył spotkanie z Panem Krzysztofem Borusowskim oraz z jego doradcą prawnym w siedzibie kancelarii prawnej, zaś Pan Marek Gabryjelski w hotelu H15 w Warszawie.
Według oświadczeń w/w członków Rady Nadzorczej złożonych Zarządowi w trakcie spotkań zdarzyło się co następuje:
Pan Marek Gabryjelski otrzymał od Prezesa Zarządu Best S.A. Krzysztofa Borusowskiego żądanie złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pan Marek Gabryjelski poinformował Pana Krzysztofa Borusowskiego oraz towarzyszące mu osoby, że gremium właściwym do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a próby wywierania nieformalnego nacisku na członków Rady Nadzorczej przez jednego z akcjonariuszy są co najmniej nie na miejscu.

Pan Ireneusz Chadaj otrzymał od Prezesa Zarządu Best S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego żądanie złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pana Ireneusz Chadaj odczuwając wywieraną na niego presję podpisał przedłożony mu przez doradcę prawnego spółki BEST S.A. gotowy projekt rezygnacji w dwóch egzemplarzach. Dokument rezygnacji nosił datę 22 luty 2016 roku. Jeden z egzemplarzy podpisanej rezygnacji zachował doradca prawny spółki BEST S.A. obecny na spotkaniu.
Wobec powyższego Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wskazuje, że w dniu 19 lutego 2016 roku w godzinach wieczornych Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Chadaj w rozmowie telefonicznej poinformował, iż pomimo podpisania dokumentu rezygnacji, w istocie nie miał i nie ma zamiaru składać rezygnacji z funkcji Przewodniczącego, ani z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a także z ostrożności oświadczył, że odwołuje on oświadczenie o rezygnacji, na wypadek gdyby takowe wpłynęło do Spółki.
Dodatkowo stanowczo oświadczył, że nie ma zamiaru przedkładać na piśmie oświadczenia o rezygnacji, a na wypadek, gdyby takowe miało wpłynąć do Spółki od osób trzecich, dostarczy Spółce własnoręcznie sporządzone na piśmie oświadczenie o odwołaniu rezygnacji o następującej treści:
„Niniejszym odwołuję rezygnację z funkcji przewodniczącego oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie, którą podpisałem w Warszawie dnia 19 lutego 2016 roku przy czym pismo o rezygnacji nosiło datę 22 lutego 2016 roku i miało nastąpić z tym dniem.
Niniejsze oświadczenie o odwołaniu rezygnacji składam spółce zanim moje oświadczenie o rezygnacji zostanie dostarczone w jakikolwiek sposób do wiadomości spółki.”
Skan odwołania rezygnacji o ww. treści został przesłany w dniu 21 lutego 2016 r., a w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 9.15 rano Przewodniczący Rady Nadzorczej przybył osobiście do siedziby Spółki w Warszawie i doręczył Spółce oryginał oświadczenia o odwołaniu rezygnacji składając je bezpośrednio na ręce obu członków Zarządu Spółki. Czynność doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu rezygnacji, jako okoliczność prawnie doniosła, została stwierdzona protokołem notarialnym tj. notariusz potwierdził godzinę i datę doręczenia Spółce oryginału oświadczenia o odwołaniu rezygnacji.
Tego samego dnia, tj. 22 lutego 2016 roku o godzinie 14.21 anonimowa osoba doręczyła Spółce dokument rezygnacji podpisany przez Pana Ireneusza Chadaja ww. okolicznościach. Rezygnacja ta jednak jest nieskuteczna wobec Spółki i w żadnym razie nie mogła wywołać skutku prawnego w postaci ustąpienia Pana Ireneusza Chadaja z funkcji w Radzie Nadzorczej, ze względu na fakt wcześniejszego doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu rezygnacji. Wniosek o bezskuteczności rezygnacji jest w pełni uprawniony w świetle przepisów prawa, które w tym przypadku stanowią, że nie można uznać oświadczenia woli za skutecznie złożone adresatowi, jeżeli przed dotarciem tego oświadczenia do adresata, otrzymał on oświadczenie o odwołaniu pierwotnego oświadczenia (art. 61 § 1 Kodeksu Cywilnego) – a tak właśnie było w omawianym przypadku w odniesieniu do oświadczeń woli kierowanych do Spółki.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Kredyt Inkaso S.A. stwierdza, że:
1) W ocenie Zarządu Kredyt Inkaso S.A., popartej stosownymi dokumentami opisanymi powyżej, Rada Nadzorcza Spółki jako statutowy organ spółki publicznej, w chwili obecnej posiada kompletny 7-mio osobowy skład. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie wygasł a Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Chadaj nadal jest członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczy temu organowi. Według oświadczenia jest on nadal również akcjonariuszem Spółki.
2) Zarząd spodziewa się, że mogą być podejmowane próby podważenia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja i bezprawnego przejęcia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co w świetle przedstawionych okoliczności zostanie przez Zarząd uznane za bezprawne.
3) Jakiekolwiek próby zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez inne osoby niż Pan Ireneusz Chadaj jako urzędujący Przewodniczący Rady Nadzorczej należy uznać za bezprawne. W konsekwencji wszelkie dokumenty tytułowane jako uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli były podjęte z pominięciem Pana Ireneusza Chadaja należy również uznać za bezprawne, nieskuteczne, a także naruszające interesy Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.
Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie wskazać, że intencją Zarządu Spółki było i jest w każdym przypadku dobro Spółki oraz działanie w interesie ogółu akcjonariuszy poprzez stabilne prowadzenie i budowanie wartości Spółki, a także respektowanie najwyższych standardów rynku kapitałowego, mające za prymat równe i jednakowe traktowanie wszystkich akcjonariuszy. Kierując się tymi wytycznymi, Zarząd wyraża gotowość podejmowania i angażowania się w działania służące przeciwdziałaniu eskalowania sytuacji i sporów zagrażających powyższym dobrom.