Raport nr 50/2018K
16:17 9.10.2018

Korekta raportu bieżącego nr 50/2018 z 27 września 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 50/2018 z 27 września 2018 r. („Raport”) została zamieszczona na skutek oczywistej omyłki błędna informacja na temat wyboru spółki Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, za dwa kolejne lata obrotowe począwszy od 1 kwietnia 2018 roku a kończące się 31 marca 2020 roku.

Wobec powyższego, prawidłowa treść Raportu brzmi następująco:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 27 września 2018 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpis na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4055, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 407558, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, za dwa kolejne lata obrotowe począwszy od 1 kwietnia 2018 roku a kończące się 31 marca 2020 roku. 

Emitent w przeszłości korzystał z usług spółki Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, która należy do tej samej grupy kapitałowej co aktualnie wybrana spółka.

W/w audytor dokonał badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. a także dokonał przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za lata obrotowe 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ma zostać zawarta na okres dwóch lat.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

 

Pliki do pobrania