Raport nr 48/2007
20.12.2007

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii C

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C i praw do akcji serii C oraz zmiany Statutu.

 1. Subskrypcje rozpoczęto dnia 30 listopada 2007 r. i zakończono dnia 20 grudnia 2007 r. Umowę objęcia akcji serii C Emitent zawarł w dniu 20 grudnia 2007 roku.
 2. Akcje przydzielono w dniu 20 grudnia 2007 r.
 3. W ramach oferty prywatnej w drodze subskrypcji prywatnej zaoferowanych zostało 499.000 akcji Emitenta serii C.
 4. Akcje serii C nie zostały podzielone na transze. Ze względu na tryb przeprowadzenia subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie miała miejsce redukcja zapisów.
 5. W ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowę objęcia akcji dotyczącą 499.000 akcji Emitenta serii C.
 6. Przydzielone zostało 499.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł. każda akcja.
 7. Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 12,00 złotych za 1 akcję.
 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 1.
 9. Zarząd Emitenta zawarł umowę objęcia akcji serii C z 1 osobą (instytucją).
 10. Spółka nie zawarła umów o subemisję.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji przeprowadzonej w trybie subskrypcji prywatnej wyniosła 5.988.000,00 złotych.
 12. Łączne koszty emisji wyniosły 8.366,95 złotych, w tym:
  1. koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji: 8.366,95 złotych,
  2. wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
  3. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
  4. koszt promocji oferty – nie dotyczy,

  Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszają kapitał zapasowy Emitenta.

 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcja wynosi 0,02 złotych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §33 Rozporządzenia MF

Artur Górnik – Prezes Zarządu