Raport nr 11/2024
15:10 12.02.2024

Podsumowanie emisji obligacji serii R1 – uzupełnienie informacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2024 z dnia 07 lutego 2024 r., niniejszym  informuje, że poniesione przez Spółkę w związku z emisją 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii R1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”):

  1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Obligacji wyniosły 738.380,00 PLN;
  2. koszty promocji oferty publicznej Obligacji wyniosły 51.030,00 PLN.

Powyższe koszty związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji), informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym.

Pliki do pobrania