Raport nr 12/2015
21.05.2015

Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych należących do jednostki zależnej Emitenta – ustanowienie obciążenia znaczących aktywów

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 3/2015, Nr 4/2015, Nr 5/2015 i Nr 8/2015 informuje, że w dniu 21 maja 2015 roku powziął wiedzę o wpisaniu w dniu 15 maja 2015 roku do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, na mocy postanowienia Sądu z dnia 15 maja 2015 roku, zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych należących do jednostki zależnej Emitenta, tj. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luxemburgu („Jednostka Zależna”, „Kredytobiorca”, „Zastawca”).Dnia 25 lutego 2015 roku Jednostka Zależna Emitenta zawarła z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na kwotę 35 mln złotych („Umowa Kredytu”). Zgodnie z Umową Kredytu zabezpieczeniem kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy ustanowiony przez Jednostkę Zależną na certyfikatach inwestycyjnych Serii C – imiennych, niepodzielnych i nie mających formy dokumentu, wyemitowanych przez OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w ilości: 26 667 sztuk („Certyfikaty”). W celu ustanowienia zastawu rejestrowego Jednostka Zależna zawarła z Bankiem w dniu 25 lutego 2015 r. umowę zastawu zwykłego i rejestrowego na Certyfikatach („Umowa Zastawu”), przy czym zastaw zwykły wygasł automatycznie z chwilą wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy na Certyfikatach został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 35 mln. zł.

Wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Jednostki Zależnej wynosi 32 720 409,00 złotych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, oraz pomiędzy Jednostką Zależną, jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem jako zastawnikiem i osobami zarządzającymi Bankiem.

Kryterium uznania umowy kredytowej oraz obydwu umów zastawu za znaczące jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.