Raport nr 25/2011
4.04.2011

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2011 r. i kończącym sie 31 marca 2012 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2011 r. i kończącym się 31 marca 2012 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
• za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2011 r. i kończącego się 31 marca 2012 r.: 15 sierpnia 2011 r.,

• za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2011 r. i kończącego się 31 marca 2012 r.: 15 lutego 2012 r.,

Raporty roczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.: 20 czerwca 2011 r.,

w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r. nie będzie przekazywany.

Raporty półroczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. i kończący się 31 marca 2012 r.: 30 listopad 2010 r.

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259).