Raport nr 18/2019
10:23 10.05.2019

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2019 r.

 

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu 9 maja 2019 r. w godzinach wieczornych – od akcjonariusza Spółki (posiadającego 4.274.228 akcji Spółki reprezentujące łącznie 33,14 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30.05.2019 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 15/2019 („NWZ”), dodatkowych punktów.

Akcjonariusz:

  1. powołując się na art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) zgłosił projekt uchwały dotyczący pkt 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1”,
  2. powołując się na art. 401 § 1 KSH zażądał umieszczenia w porządku obrad NWZ nowego punktu porządku obrad w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu statutu Spółki i uchwalenia tekstu statutu Spółki w nowym brzmieniu.

 

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad NWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.

Pliki do pobrania