Raport nr 65/2011
21.12.2011

Emisje obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej oraz U02 w trybie oferty prywatnej

I. Emisja obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej:

1) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. podjął uchwałę o emisji do 35 0000 (trzydziestu pięciu tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii U01, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100). Emisja obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach oraz w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, co oznacza, że oferta publiczna obligacji dokonana zostanie bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Oferta obligacji będzie kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy musi nabyć obligacje o wartości co najmniej 230.000,00 (dwieście trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, co oznacza, że każdy inwestor musi nabyć obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, wyższej niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) euro w dniu ustalenia ceny emisyjnej obligacji (średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu podjęcia uchwały emisyjnej wynosi 4,4635 zł).

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

4) Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna (stała w okresie odsetkowym) i będzie wynosić WIBOR6M + 5,50% (pięć 50/100 procent tj. 550 pb) w skali roku, odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu obligacji (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 (sześć) miesięcy. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej w dniu przypadającym 4 (cztery) lata po dacie emisji obligacji. Emitent uprawniony będzie do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub części na jego żądanie, natomiast Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu w przypadku naruszenia przez Emitenta zobowiązań wynikających z obligacji bądź zaistnienia przypadków naruszenia.

5) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi 114.523 tys. zł (dodatkowo Grupy Kapitałowej Emitenta 117.400 tys. zł).

6) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent w najbliższym czasie nie zamierza zaciągnąć dodatkowego Zadłużenia Finansowego na skutek którego stosunek łącznej wartości Zadłużenia Finansowego do kapitałów własnych Emitenta przekroczyłby 200%. Stosunek łącznej wartości Zadłużenia Finansowego do Kapitałów Własnych Emitenta może w dalszej perspektywie wzrosnąć do 250%, o ile nastąpi zmiana kowenantów poprzednich emisji obligacji. Jednakże ograniczenia te nie dotyczą zadłużenia zaciąganego w celu refinansowania zobowiązań wynikających z obligacji.

II. Emisja obligacji na okaziciela serii U02 w trybie oferty prywatnej:

Emitent informuje ponadto, że również w dniu 20 grudnia 2011 r. podjął uchwałę o emisji 5.000 (pięciu tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii U02, o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100). Emisja obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, co oznacza, że oferta obligacji zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obu serii obligacji do alternatywnego systemu obrotu ASO CATALYST, co nie wymaga konieczności sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.