Raport nr 67/2016
16:10 7.09.2016

Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 07.09.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym, dotyczące zmniejszenia łącznie przez te podmioty udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść tego zawiadomienia przedstawia się następująco:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ust. 1 i art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U z 2013r. poz. 1382 z późn. zm. dalej ,,Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej ,,Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej ,,Spółka”) poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

  1. Zmniejszenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 1 września 2016 r.
  2. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2.114.456 (słownie dwa miliony sto czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowiło 16,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz posiadał 2.114.456 (słownie dwa miliony sto czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 16,34% udziału w ogólnej liczbie głosów.
  3. Aktualnie Fundusz nie posiada żadnych akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. co stanowi 0,00% w kapitale zakładowym i uprawnia do 0 głosów, które stanowią 0,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  4. Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.
  5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.
  6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.
  7. Łączna suma liczby głosów zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 2.114.456 (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) co stanowi 16.34% udziału w ogólnej liczbie głosów.”