Raport nr 21/2016 K
15.03.2016

Korekta raportu bieżącego nr 21/2016 dotyczącego uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w zamieszczonej w raporcie bieżącym nr 21/2016 treści uzupełnionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 05.04.2016 r. („NWZ”), znalazł się omyłkowo punkt 8 w brzmieniu:
„8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.”.
Punkt w tym brzmieniu nie był objęty ani żądaniem akcjonariusza Spółki, którego dotyczył raport bieżący Spółki nr 15/2016 ani wnioskiem akcjonariuszy Spółki, którego dotyczył raport bieżący Spółki nr 20/2016..
Z uwagi na zaistniały błąd, prawidłowa treść punktu 8 powyższego porządku obrad NWZ powinna otrzymać brzmienie takie jak treść oznaczona dotychczas jako punkt 9 („Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”), natomiast dotychczasowy punkt 10 („Zamknięcie obrad.”) należało oznaczyć jako punkt 9.
W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 05.04.2016. r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6.  Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3  – § 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej  w trybie zwykłym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.