Raport nr 79/2010
9.11.2010

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zgodnie z par. 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu („Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii E:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży: 25 października 2010 r.; data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych: 27 października 2010 r.; data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych: 26 października 2010 r.
2. Data dokonania przydziału papierów wartościowych: 27 października 2010 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 3 000 000 akcji serii E.
4. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 73,14 %. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji – zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 3 408 459
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 3 000 000
7. Cena po jakiej papiery wartościowe (akcje) były nabywane: 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt gorszy) za każdą akcję
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: w Transzy Inwestorów Indywidualnych 17, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 53.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: w Transzy Inwestorów Indywidualnych 17, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 53.
10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonywania umowy o subemisję (brak subemitentów)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 37.500.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych zero gorszy)
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji (wstępnie oszacowane ze względu na brak ostatecznego rozliczenia): 807.069,56 zł brutto, w tym na:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 763.259,56 zł
b. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.380,00 zł
d. promocji oferty: 8.430,00 zł
Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,27 zł