Raport nr 19/2022
18:03 11.04.2022

Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii I1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 11 kwietnia 2022 r. warunkowego przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji, przekazuje poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany na skutek realizacji przez KDPW instrukcji rozliczeniowych w dniu emisji, co nastąpi po spełnieniu warunku w postaci dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje w liczbie 200.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”), w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 150.000.000 złotych („Program”), objętego stosownym prospektem podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”). Emisja Obligacji była drugą przeprowadzoną  w ramach Programu.

W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 8 kwietnia 2022 r., 242 inwestorów  złożyło 291 zapisów na  170.097 sztuk Obligacji.  Inwestorom warunkowo przydzielono 170.097 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 17.009.700,00 złotych. Wartość Oferty Publicznej wynosiła 20.000.000,00 złotych. Stopa alokacji wyniosła 100%.

W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

 

Pliki do pobrania