Raport nr 66/2017
18:02 20.12.2017

Emisja obligacji przez podmiot zależny

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2017 r. przez podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”, „Emitent”) uchwały w sprawie emisji obligacji serii I01 („Obligacje”).

Obligacje emitowane przez Spółkę Zależną w całości zostały w ramach oferty prywatnej zaoferowane Kredyt Inkaso S.A.

Spółka Zależna wyemituje Obligacje na następujących warunkach:

 

CEL EMISJI OBLIGACJI:
Celem emisji Obligacji jest: , (i) finansowanie zakupu portfeli wierzytelności, (ii) spłata zobowiązań, (iii) spłata odsetek dotyczących wcześniejszych emisji Spółki Zależnej.

 

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka Zależna wyemituje 500 (pięćset) sztuk Obligacji imiennych serii I01, o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Obligacje będą zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Spółkę Zależną. Prawem właściwym dla emisji Obligacji jest prawo luksemburskie.

 

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

 

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 4,3%. Obligacje emitowane są na okres 3 lat a termin wykupu Obligacji przypada w dniu 20 grudnia 2020 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (20 czerwca 2018 r., 20 grudnia 2018 r., 20 czerwca 2019 r., 20 grudnia 2019 r., 20 czerwca 2020 r., 20 grudnia 2020 r.).

Spółka Zależna może dokonać w każdym czasie wcześniejszego wykupu Obligacji. Spółka Zależna zawiadomi obligatariusza o wcześniejszym wykupie Obligacji. W sytuacji wcześniejszego wykupu Spółka Zależna wykupi Obligacje po cenie równej ich wartości nominalnej wraz należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wcześniejszego wykupu.

 

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii I01 nie są zabezpieczone.