Raport nr 44/2009
1.12.2009

Korekta raportu półrocznego Kredyt Inkaso S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w opublikowanym w dniu wczorajszym (30 listopada 2009 r.) raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2009/2010 w wybranych danych finansowych wkradł się błąd dotyczący zysku przypadającego na jedną akcję.

W punkcie V podano 0,25 zł i 0,06 EUR, zaś prawidłowo powinno być 0,54 zł i 0,13 EUR

W punkcie VI podano 0,24 zł i 0,05 EUR, zaś prawidłowo powinno być 0,52 zł i 0,12 EUR.

W związku z powyższym przesyłamy raport skorygowany.

Podstawa prawna:
Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Artur Górnik – Prezes Zarządu