Raport nr 75/2010
8.11.2010

Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii E

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 131, poz. 1080 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały Nr 695/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 listopada 2010 r. o następującej treści:
Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki KREDYT INKASO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda emitowanych na podstawie uchwały Nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.) i nadać im kod PLKRINK00030. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.