Raport nr 47/2014
19.12.2014

Objęcie przez jednostkę zależną certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez jednostkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.

19 grudnia 2014 r. Spółka zależna Emitenta o nazwie – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka Zależna), zgodnie z potwierdzeniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii C z dnia 19 grudnia 2014 r., objęła w drodze przydziału certyfikaty inwestycyjne serii C w OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz). Spółka Zależna nabyła certyfikaty inwestycyjne serii C (Certyfikaty) w ilości 26 667 sztuk. Cena emisyjna 1 certyfikatu wyniosła 1.227,00 zł, przy czym certyfikaty zostały częściowo opłacone w wysokości po 658,87 zł na jeden certyfikat (certyfikaty nie w pełni opłacone). Zatem Spółka zależna Emitenta nabyła Certyfikaty o łącznej wartości emisyjnej 32.720.409,00 zł opłacone do łącznej kwoty 17.570.086,29 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) za wszystkie nabyte Certyfikaty tj. po 658,87 zł za jeden certyfikat. Certyfikaty te stanowią 10 % wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i dają 10% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Spółki Zależnej Emitenta wynosi 17.570.086,29 zł (siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy). Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki Zależnej.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, jego Spółką Zależną i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Funduszem i osobami nim zarządzającymi.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej, jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej. Wobec powyższego, skutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio 26 667 certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.