Raport nr 2/2014
15.01.2014

Umorzenie obligacji serii S02 przez Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2014 r. została podjęta uchwała Zarządu Emitenta o umorzeniu wszystkich 60.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S02 o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja, wyemitowanych w dniu 4 kwietnia 2011 r. w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego Uchwałą Zarządu Spółki nr 4/09/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji („Obligacje”) nabytych przez Emitenta.

Obligacje zostały umorzone zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001, Nr 120, poz. 1300).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych