Raport nr 26/2019
17:56 10.06.2019

Ustanowienie pierwszego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1

W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 oraz raportu bieżącego 16/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o tym, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F1 („Warunki Emisji”) Emitent zobowiązał się do złożenia w dniu emisji obligacji serii F1 tj. w dniu 26 kwietnia 2019 r. („Data Emisji”) wniosków o wpis do Rejestru Zastawów zastawów rejestrowych na portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej wynoszącej co najmniej 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i kontrolowanych przez Emitenta lub jego podmioty zależne, w celu zabezpieczenia wierzytelności (i) obligatariuszy obligacji serii F1 oraz (ii) obligatariuszy obligacji serii A1, A2, B1, C1, D1, E1, PA01, PA02, Y oraz Z wyemitowanych przez Spółkę przed Datą Emisji, których warunki emisji zawierają klauzulę równego traktowania wierzycieli (pari passu) (razem „Obligacje”).

Zastawy rejestrowe, o których mowa w niniejszym raporcie zostały ustanowione na portfelach wierzytelności Emitenta oraz Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme, które nie stanowią przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Łączna wartość godziwa portfeli wierzytelności na datę zawarcia umów zastawu rejestrowego tj. na dzień 26 kwietnia 2019 r. nie przekraczała równowartości 20% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki.

W dniu publikacji niniejszego raportu (tj. 10 czerwca 2019 r.) Emitent otrzymał od pełnomocnika procesowego wszystkie postanowienia sądu rejestrowego dotyczące wpisu zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów (łącznie 22 postanowienia).

Powyższe zabezpieczenia stanowią pierwszy pakiet zabezpieczeń zabezpieczających roszczenia obligatariuszy z tytułu Obligacji, ustanawianego zgodnie z Warunkami Emisji. O ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

 

Pliki do pobrania