Raport nr 17/2009
10.06.2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2008 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32.

Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Załącznik:

Raporty bieżące:

 • 01.01.2008 r., RB 1/2008 – Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów
 • 02.01.2008 r., RB 2/2008 – Sporządzenie tekstu jednolitego statutu
 • 02.01.2008 r., RB 3/2008 – KREDYT INKASO S.A. informacja o stosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW
 • 01.02.2008 r., RB 4/2008 – Terminy raportów okresowych
 • 15.02.2008 r., RB 5/2008 – I rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, II rejestracja przez Sąd zmian w statucie
 • 19.02.2008 r., RB 6/2008 – Zawiadomienie o zmianie dotychczasowych posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
 • 06.03.2008 r., RB 7/2008 – I złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej, II powołanie osoby nadzorującej Emitenta
 • 27.03.2008 r., RB 8/2008 – Zamknięta emisja obligacji (w trybie oferty niepublicznej)
 • 28.03.2008 r., RB 9/2008 – Zakończenie zamknięte emisji obligacji
 • 04.04.2008 r., RB 10/2008 – Informacja od Deutsche Bank AG (Frankfurt, Niemcy) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów
 • 19.04.2008 r., RB 11/2008 – Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
 • 19.04.2008 r., RB 12/2008 – Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
 • 19.04.2008 r., RB 13/2008 – Umowa z IDMSA o pełnienie funkcji animatora emitenta
 • 30.04.2008 r., RB 14/2008 – Zakup pakietu wierzytelności od Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. (operatora sieci ERA)
 • 12.05.2008 r., RB 15/2008 – Zmiana terminów przekazania: jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r. oraz raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 28.12.2006 r. i kończącego się 31.03.2008 r.
 • 14.05.2008 r., RB 16/2008 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
 • 16.05.2008 r., RB 17/2008 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu gospodarczego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Kredyt Inkaso S.A.
 • 16.05.2008 r., RB 18/2008 – Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie
 • 19.05.2008 r., RB 19/2008 – Uzupełnienie do raportu kwartalnego
 • 21.05.2008 r., RB 20/2008 – Raport dotyczący stosowania przez Kredyt Inkaso S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2007 r.
 • 13.06.2008 r., RB 21/2008 – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 • 23.06.2008 r., RB 22/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o. o. (operator sieci ORANGE)
 • 27.06.2008 r., RB 23/2008 – Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 27.06.2008 r., RB 24/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS)
 • 27.06.2008 r., RB 25/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
 • 27.06.2008 r., RB 26/2008 – Powołanie osoby nadzorującej Emitenta
 • 08.07.2008 r., RB 27/2008 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2008 r.
 • 08.07.2008 r., RB 28/2008 – Decyzja o wypłacie dywidendy
 • 08.07.2008 r., RB 29/2008 – Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2008 r.
 • 11.08.2008 r., RB 30/2008 – Transakcja sprzedaży akcji Spółki
 • 13.08.2008 r., RB 31/2008 – Korekta raportu kwartalnego Q 1/2008 – stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A.
 • 28.08.2008 r., RB 32/2008 – Otrzymanie informacji od Deutsche Bank AG o zmianie zawiadomienia z dnia 04.04.2008 r. w zakresie podmiotu posiadającego akcje Spółki
 • 30.09.2008 r., RB 33/2008 – Wybór biegłego rewidenta
 • 02.12.2008 r., RB 34/2008 – Korekta raportu kwartalnego Q 2/2008
 • 15.12.2008 r., RB 35/2008 – Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o. o. (operatora sieci ORANGE)

Raporty okresowe:

 • 04.02.2008 r., Raport kwartalny Q 4/2007
 • 14.05.2008 r., Raport roczny 2007
 • 14.05.2008 r., Raport kwartalny Q 5/200708
 • 04.08.2008 r., Raport kwartalny Q 1/2008
 • 04.11.2008 r., Raport kwartalny Q 2/2008
 • 31.12.2008 r., Raport półroczny 2008

Artur Górnik – Prezes Zarządu