Raport nr 48/2011
30.09.2011

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 września 2011 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2011 r.Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
Odstąpiono od rozpatrzenia punktu 13 planowanego porządku obrad z uwagi na jego bezprzedmiotowość wynikającą z nie uchwalenia odpowiednich zmian w Statucie oraz od punktu 15 planowanego porządku obrad dotyczącego zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, z uwagi na jego bezprzedmiotowość wynikającą z nie zgłoszenia żadnych propozycji zmian w tym zakresie.