Raport nr 36/2019
15:45 29.08.2019

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym informuje o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 25 września 2019 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Postępu 17a, (Centrum Konferencyjne Adgar Plaza), 02 – 676 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia (Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Pliki do pobrania