Raport nr 77/2010
9.11.2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

Zarząd Kredyt Inkaso SA w Zamościu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Uchwałę nr 1160/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 08 listopada 2010 r. („GPW”) w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO SA („Uchwała”).
Zgodnie z w/w Uchwałą Zarząd Giełdy na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego postanowił:
1) wprowadzić z dniem 10 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO SA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKRINK00030″,
2) notować w/w prawa do akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KREDYTIN – PDA” i oznaczeniem „KRIA”