Raport nr 63/2016
16:31 2.09.2016

Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 02.09.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami Spółki, tj. Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, dotyczące zmniejszenia łącznie przez te podmioty udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść tego zawiadomienia przedstawia się następująco:

„Zawiadomienie a podstawie art. 69 w zw. z art. 69b w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Kredyt Inkaso S.A. poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w tej Spółce.
Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 1 września 2016 r.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 741 773 akcje Spółki, co stanowiło 5,73 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 1 września 2016 r. Fundusze nie posiadały akcji Spółki.
Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

1 dalej „Ustawa”
2 dalej „Fundusze”
3 dalej „Spółka”