Raport nr 1/2008
1.01.2008

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2007 roku otrzymał od Dekra Holdings Limited z siedzibą w Limasol, Cyprus zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz 1539) o nabyciu akcji dających łącznie ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A.

W dniu 20 grudnia 2007 r. w wyniku podpisania umowy objęcia akcji serii C (subskrypcja prywatna) Dekra Holdings Limited objęła 499.000 nowych akcji serii C.

Przed zmianą Dekra Holding Limited nie posiadała akcji Kredyt Inkaso S.A., a zatem nie posiadała uprawnienia do wykonywania praw z akcji tej spółki.

Aktualnie po podpisaniu umowy, uwzględniając akcje serii C, Dekra Holding Limited posiadałaby 499.000 szt. akcji Kredyt Inkaso S.A. co stanowiłoby 9,08% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniałyby do wykonywania 499.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiłoby 9,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (po zarejestrowaniu emisji przez sąd rejestrowy).

Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Artur Górnik – Prezes Zarządu