Raport nr 70/2010
29.10.2010

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu 28 października 2010 r. powziął wiadomość, iż w spółce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) z siedzibą w Luksemburgu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, z kwoty 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych zero gorszy) do kwoty 8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy), poprzez utworzenie 8.500.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każdy udział i łącznej wartości 8.500.000,00 PLN (osiem milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryto ze środków własnych Emitenta przez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 8.500.000,00 PLN (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Wobec powyższego Emitent posiada 8.900.000 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każdy udział i łącznej wartości 8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych zero gorszy), które w całości są pokryte wkładem pieniężnym. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej. Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Udziały zostały objęte ze środków własnych Emitenta i stanowią inwestycję długoterminową.