Raport nr 51/2015
10.11.2015

Proponowane zmiany w Statucie Kredyt Inkaso S.A. na NWZ zwołanym na dzień 30.11.2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), w związku z wnioskiem akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 30.11.2015 r. m.in. o uchwałę o zmianie statutu Spółki, o którym to wniosku informowano raportem bieżącym z dnia 9 listopada 2015r. o numerze 50/2015 , niniejszym informuje o treści dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treści proponowanych zmian.

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki:

1. Brzmienie dotychczasowe:
§ 8 ust. 8a
Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Brzmienie proponowane:

§ 8 ust. 8a
1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 4) nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Brzmienie dotychczasowe: § 7 ust. 7 pkt. 14 – brak punktu 14

Brzmienie proponowane: § 7 ust. 7 pkt. 14
14) wyrażanie zgód, o których mowa w § 8 ust. 8a pkt 2) Statutu.