Raport nr 7/2011
8.02.2011

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu okresowego podana w raporcie bieżącym Nr 18/2010 z dnia 01.04.2010 r.

Zmiana daty przekazania obejmuje raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r., którego datę przekazania pierwotnie określono na 14 luty 2011 r.

Zostanie on przekazany w dniu 10 lutego 2011 r. (zamiast 14 lutego 2011 r.).

 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 103 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z tym, że w ciągu roku obrotowego Emitenta objął obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, w dniu 10 lutego 2011 r. zostanie przekazany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.