Raport nr 45/2011
3.09.2011

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 września 2011 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, propozycje zmian w statucie, projekty uchwał, załączniki i uzasadnienia oraz curriculum vitae kandydata zgłoszonego przez Agnieszkę Buchajską za pośrednictwem Renale Management Ltd zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.