Raport nr 10/2008
4.04.2008

Informacja od Deutsche Bank AG (Frankfurt, Niermcy) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Deutsche Bank AG (Frankfurt, Niemcy) zawiadomienie o następującej treści:

„Dotyczy: Zawiadomienia o liczbie akcji Kredyt Inkaso S.A. posiadanych przez Deutsche Bank AG

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 1 lit d) i art. 87 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r, Nr. 184 poz 1539 ) Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie, Niemcy zawiadamia o liczbie akcji posiadanych w spółce Kredyt Inkaso S.A. ( dalej „Spółka” ) o ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki. Deutsche Bank A. G. posiada akcje Spółki pośrednio poprzez następujące podmioty zależne: DWS Polska TFI S.A. , Warszawa.

  1. Data zdarzenia – 03. kwiecień. 2008r.
  2. Rodzaj zdarzenia – Nabycie
  3. Liczba akcji posiadanych przed zmianą – 273,935
  4. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą – 4.986 %
  5. Ilość głosów z posiadanych akcji przed zmianą – 273,935
  6. Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed zmianą – 4.986 %
  7. Liczba akcji aktualnie posiadanych – 274,935
  8. Aktualnie posiadany procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki – 5,004%
  9. Aktualnie posiadana ilość głosów z akcji – 274,935
  10. Aktualnie posiadany procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 5,004%

Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Artur Górnik – Prezes Zarządu