Raport nr 4/2021
17:01 12.02.2021

Aktualizacja informacji w zakresie oceny skutków postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. informuje, że w świetle dwóch niezależnych opinii prawnych otrzymanych od renomowanych zewnętrznych kancelarii prawnych, Spółka stoi na stanowisku, że:

1) pan Daniel Dąbrowski, od dnia powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 listopada 2020 r., pozostaje nieprzerwanie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, która liczy pięciu członków, zgodnie z wymogami przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz postanowień Statutu Spółki i dlatego nie zachodzą określone w KSH przesłanki powodujące konieczność podjęcia działań w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

2) Rada Nadzorca Spółki może prawidłowo funkcjonować i wykonywać swoje kompetencje w Spółce zgodnie z przepisami KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i jest uprawniona do podejmowania uchwał w pełnym zakresie, co w żadnym razie nie stoi w sprzeczności z treścią postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Pliki do pobrania