Raport nr 17/2015
17.07.2015

Wygrana licytacja na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Warszawie (Emitent) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu wygrała licytację, prowadzoną w trybie licytacji elektronicznej, na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 73 399 786,38 zł oferowanego do sprzedaży przez POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przez w/w jednostkę zależną umowy znaczącej związanej z wygraną licytacją. Umowa powinna być zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia aukcji.